()  ( )  ( )  ( )  ()  ( )   ( )    ()  ( )    ()  ( )  () 

" . 2006/2007"

1. 36
2. 35
3. Slava33
4. sov75sov32
5. 24
6. Miha16
7. .15
8. kappara12
9. entuk12
10. leogol10
11. Gurevich10
12. 4-2-49
13. tur9
14. 9
15. L&M3
16. SeReGa2
17. Afulec1
18. dangus1
19. Teodor1
20. Sultana1