()  ( )  ( )  ( )  ()  ( )   ( )    ()  ( )    ()  ( )  () 

" . 2006/2007"

1. tur1925
2. vovan1799
3. Slava1786
4. 4-2-41653
5. sov75sov1401
6. 1319
7. shtirlits_661269
8. 1166
9. dinn971
10. 926
11. Miha630
12. L&M562
13. 427
14. danil2380
15. .172
16. Gurevich134
17. dangus50
18. kappara46
19. jafora27