()  ( )  ( )  ( )  ()  ( )   ( )    ()  ( )    ()  ( )  () 

" . 2008/2009"

1. beckham33
2. 32
3. L&M28
4. Slava27
5. 26
6. ares6825
7. 23
8. stradivari6923
9. 19
10. SALIK1319
11. karmiel19
12. augis14
13. Miha12
14. AVDON11
15. Katonik-238
16. jafora5
17. iurir4
18. shtirlits_664
19. 654